Prevádzkovatelia SBS

Archivácia účtovných dokladov sa predlžuje na 10 rokov

Firmy môžu archivovať účtovné záznamy v písomnej alebo elektronickej forme. Novelou zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve sa zjednocujú rozdielne lehoty pri uchovávaní jednotlivých [...]

GDPR v SBS – ako začať?

Čo je vlastne GDPR ? Ako začať ? Musíme mať GDPR v SBS-kách, či je to len starosť našich klientov ? Je veľa otázok, na ktoré nám asi priamo neodpovie nikto. Internet je plný ponúk a citácií [...]

Minimálna mzda pre rok 2018

Minimálna mzda je najnižšia mzda, ktorá musí byť zamestnancovi vyplatená za plný pracovný úväzok. Minimálna mzda pre rok 2018 bola schválená Vládou SR vo výške 480 €. Hodinová mzda je [...]

SBSka.sk – informácie pre Vás

Internetová stránka SBSka.sk vznikla na základe požiadavky prevádzkovateľov Súkromných bezpečnostných služieb. Má za úlohu poskytnúť ucelené informácie prevádzkovateľom SBS-iek o ich [...]

Stratil som POS. Čo mám robiť?

Ak platnosť preukazu odbornej spôsobilosti zanikla stratou podľa § 20a ods. 1 písm. b) zákona o súkromnej bezpečnosti, vydá ministerstvo nový preukaz na základe písomnej žiadosti držiteľa [...]

Odcudzili mi POS. Čo mám robiť?

Prípad odcudzenia preukazu odbornej spôsobilosti je potrebné oznámiť miestne príslušnému obvodnému oddeleniu Policajného zboru, ktoré vydá na základe prijatého oznámenia  potvrdenie o [...]

Pravidlá fungovania SBS

Súkromné bezpečnostné služby sú zriaďované a prevádzkované v zmysle Zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti. Súkromná bezpečnosť sa prevádzkuje ako súkromná bezpečnostná služba [...]

Ako overiť platnosť preukazu OS ?

Uchádzači o zamestnanie, ale aj zamestnanci sú v mnohých prípadoch vynaliezaví. Niekedy sa stane, že Preukaz Odbornej spôsobilosti bol zo zákonných dôvodov odňatý (§90 zákona č. 473/2005 [...]