Archivácia účtovných dokladov sa predlžuje na 10 rokov

SPEAK YOUR MIND

Firmy môžu archivovať účtovné záznamy v písomnej alebo elektronickej forme.

Novelou zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve sa zjednocujú rozdielne lehoty pri uchovávaní jednotlivých účtovných záznamov. Účtovná závierka, výkazy vybraných údajov z účtovných závierok a výročná správa sa uchovávali počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

Zmena nastáva pri účtovných záznamoch, ktoré mali dobu archivácie 5 rokov. Po novom sa uchovávajú účtovné doklady, účtovné knihy, zoznamy účtovných kníh, zoznamy číselných znakov alebo iných symbolov a skratiek použitých v účtovníctve, odpisový plán, inventúrne súpisy, inventarizačné zápisy a účtový rozvrh počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú. Doba archivácie účtovných dokladov, ktoré sú podkladom na zostavenie účtovnej závierky, sa teda zosúladí s dobou archivácie účtovnej závierky. Tým sa dosiahne aj súlad s daňovým poriadkom a doklady budú k dispozícii až do zániku práva na vyrubenie dane. Aj podľa zákona o DPH sa faktúry archivujú po dobu 10 rokov.

Povinnosť archivovať účtovné doklady 10 rokov platí pre všetky doklady, pri ktorých pôvodná päťročná doba uchovávania ešte neuplynula.

Vysvetlíme to na jednoduchom príklade:

Účtovné doklady za rok 2012 je potrebné uchovávať do konca roka 2017. Na tieto doklady sa už novela nevzťahuje. Pokiaľ ide o účtovné doklady za rok 2013, týmto uplynie päťročná lehota až v roku 2018, teda už je potrebné postupovať podľa nového znenia zákona o účtovníctve a archivovať je potrebné 10 rokov.

Lehota uchovávania desať rokov vzťahuje aj na tie záznamy, ktoré sa týkajú spôsobu a formy vedenia účtovníctva (programové vybavenie, nosiče informácií na CD a pod.).