Stratil som POS. Čo mám robiť?

SPEAK YOUR MIND

Ak platnosť preukazu odbornej spôsobilosti zanikla stratou podľa § 20a ods. 1 písm. b) zákona o súkromnej bezpečnosti, vydá ministerstvo nový preukaz na základe písomnej žiadosti držiteľa neplatného preukazu a po preukázaní dôvodov na jeho vydanie s platnosťou podľa preukazu, za ktorý sa nový preukaz vydáva.

Žiadosť o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti je potrebné zaslať na adresu:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Prezídium Policajného zboru
Úrad súkromných bezpečnostných služieb
Pribinova 2
812 72 Bratislava 1.

Žiadosť je možno podať aj osobne na úrade SBS P PZ

Sibírska 26

Bratislava

Prílohy žiadosti:

  • čestné vyhlásenie o strate (čestné vyhlásenie podávané podľa zákona o súkromnej bezpečnosti musí byť vlastnoručne podpísané pred správnym orgánom osobou, ktorá ho podáva, alebo osvedčené notárom či iným príslušným orgánom),
  • správny poplatok (správny poplatok za vydanie preukazu odbornej spôsobilosti je 16,50 Eur.

Vzor žiadosti o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti v prípade jeho straty si môžete stiahnuť TU.