Pravidlá fungovania SBS

SPEAK YOUR MIND

Súkromné bezpečnostné služby sú zriaďované a prevádzkované v zmysle Zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti. Súkromná bezpečnosť sa prevádzkuje ako súkromná bezpečnostná služba alebo ako technická služba na ochranu majetku a osoby.

Tento zákon upravuje

a) poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti,

b) výkon štátneho dozoru Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a kontroly Policajným zborom v oblasti súkromnej bezpečnosti.

Tento zákon sa nevzťahuje na prevádzkovanie činností, ktoré sú bezpečnostnou službou, ak ich vykonáva pre vlastnú potrebu štátny orgán, Národná banka Slovenska, ozbrojené sily Slovenskej republiky, ozbrojený bezpečnostný zbor, ozbrojený zbor, záchranný zbor alebo stráž zriadená zákonom, diplomatická misia alebo konzulárny úrad, alebo orgán územnej samosprávy pri plnení úloh verejnej správy.

Niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) sa vykonávajú Vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 634 z 5. decembra 2005.