Minimálna mzda pre rok 2018

SPEAK YOUR MIND

Minimálna mzda je najnižšia mzda, ktorá musí byť zamestnancovi vyplatená za plný pracovný úväzok. Minimálna mzda pre rok 2018 bola schválená Vládou SR vo výške 480 €. Hodinová mzda je 2,759 €. Uvedená mzda je v hrubom – brutto.

Zákonník práce rozdeľuje pracovné miesta podľa miery zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti práce zamestnanca do tzv. 6 stupňov náročnosti práce. Zaradenie do príslušných stupňov práce určuje zamestnávateľ. Dovolím si tvrdiť, že zaradenie do príslušného stupňa náročnosti práce nepriamo určuje klient SBS-ky, ktorý nesúhlasí s upravovaním fakturačnej hodinovej sadzby. SBSky sú nútené na úkor zamestnancov sa takto prispôsobovať úsporným pravidlám svojich klientov, alebo nekalej konkurencii s dumpingovými cenami.

Podľa stupňov náročnosti práce je zvyšovaná mzda príslušným koeficientom v tabuľke.

 Stupeň náročnosti   Koeficient  Minimálna mzda  Zaokrúhlená hodinová sadzba nahor

1

1,0 480 € 2,76 €

2

1,2 576 €

3,32 €

3

1,4 672 € 3,87 €
4 1,6 768 €

4,42 €

5

1,8 864 €

4,97 €

6 2,0 960 €

5,52 €

Charakteristika stupňov náročnosti práce v zmysle Zákonníka práce:

  1. stupeň: výkon pomocných, prípravných alebo manipulačných prác podľa presných postupov a pokynov,
  2. stupeň: výkon ucelených obslužných rutinných prác alebo odborných rutinných kontrolovateľných prác podľa daných postupov alebo prevádzkových režimov, alebo prác spojených s hmotnou zodpovednosťou; výkon opakovaných, kontrolovateľných prác administratívnych, hospodársko-správnych, prevádzkovo-technických alebo ekonomických podľa pokynov alebo ustanovených postupov,
  3. stupeň: výkon rôznorodých odborných alebo ucelených odborných prác alebo samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend; riadenie alebo operatívne zabezpečovanie chodu zariadení alebo prevádzkových procesov spojené so zvýšenou duševnou námahou s prípadnou zodpovednosťou za zdravie a bezpečnosť iných osôb alebo zaťažko odstrániteľné škody,
  4. stupeň: samostatné zabezpečovanie odborných agend alebo výkon čiastkových koncepčných, systémových a metodických prác spojených so zvýšenou duševnou námahou; riadenie, organizácia alebo koordinácia zložitých procesov alebo rozsiahleho súboru veľmi zložitých zariadení s prípadnou zodpovednosťou za životy a zdravie iných osôb,
  5. stupeň: výkon špecializovaných systémových, koncepčných, tvorivých alebo metodických prác s vysokou duševnou námahou; komplexné zabezpečovanie najzložitejších úsekov a agend s určovaním nových postupov v rámci systému; riadenie, organizácia a koordinácia veľmi zložitých procesov a systémov vrátane voľby a optimalizácie postupov a spôsobov riešenia,
  6. stupeň: tvorivé riešenie úloh neobvyklým spôsobom s nešpecifikovanými výstupmi s vysokou mierou zodpovednosti za škody s najširšími spoločenskými dôsledkami; riadenie, organizácia a koordinácia najzložitejších systémov so zodpovednosťou za neodstrániteľné hmotné a morálne škody so značnými nárokmi na schopnosť riešiť zložité a konfliktné situácie spojené spravidla so všeobecným ohrozením najširšej skupiny osôb.

Autor: Ing. Rastislav Sosa, prevádzkovateľ www.sbska.sk