Zmena zákona a vyhlášky od 1.8.2022

SPEAK YOUR MIND

Úrad súkromných bezpečnostných služieb Prezídia Policajného zboru na internetovej stránke MV informuje o zákone č. 247/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. augusta 2022 a zákone č. 249/2022 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. septembra 2022.

Dňom 26. júla 2022 bola v zbierke zákonov pod č. 274/2022 Z. z. uverejnená vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 634/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení vyhlášky č. 22/2013 Z. z. v ktorej okrem zmeny v odbornej príprave na skúšku odbornej spôsobilosti došlo aj k zmene formy oznámenia o začatí odbornej prípravy a zoznamu osôb prihlásených na odbornú prípravu a prihlášky na skúšku odbornej spôsobilosti, ktoré tvoria prílohu č.1a a č.1b vyhlášky. Novelou vyhlášky došlo aj k zmene formy výkazu štatistických údajov k správe o činnosti bezpečnostných služieb, ktorý tvorí prílohu č.14 vyhlášky.

Vzor oznámenia o začatí odbornej prípravy, príloha č.1a vyhlášky – na stiahnutie
Vzor prihlášky na skúšku odbornej spôsobilosti, príloha č.1b vyhlášky – na stiahnutie
Vzor tlačiva štatistických údajov k správe o činnosti SBS, príloha č.14 vyhlášky – na stiahnutie