Nezamestnávate občanov so zdravotným postihnutím? Nezabudnite na poplatok.

SPEAK YOUR MIND

Každý zamestnávateľ má zákonnú povinnosť preukázania plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2018 v zmysle § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prikladáme link na webovú stránku ÚPSVaR, kde sú zverejnené aktuálne tlačivá.

https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/informacie-pre-zamestnavatela/povinnosti-zamestnavatelov-a-moznosti-pri-zamestnavani-obcanov-so-zp.html?page_id=13012

Ak zamestnávateľ v kalendárnom roku 2018 plnil povinný podiel zamestnávaním občanov so zdravotným postihnutím, vyplňuje spolu s ročným výkazom aj menný zoznam zamestnancov so zdravotným postihnutím za rok 2018.  Zamestnávateľ predkladá Úradu kópie rozhodnutí Sociálnej poisťovne zamestnancov so ZP (§ 71 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení ).

V prípade, že ste v roku 2018 neplnili povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, výška odvodu je 1 125,- EUR za 1 chýbajúceho zamestnanca so zdravotným postihnutím. 

Ak ste v kalendárnom roku 2018 plnili povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím zadaním zákazky v zmysle § 64 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, ste povinní doložiť doklady preukazujúce náhradné plnenie:

Potvrdenie pre zamestnávateľa o zadaní a realizácii zákazky – originál

Rozpis dodaných tovarov – originál

Objednávka

Faktúra

Dodací list

Bankový výpis s vyznačenou platbou

Štatút – priznanie postavenia chránenej dielne

 

Vyplnené tlačivá pošlite na ÚPSVaR v meste, kde sídli Vaša firma, v termíne do 31.03.2019.