Správa o činnosti bezpečnostnej služby – do kedy ju predložiť a ako ju spracovať?

SPEAK YOUR MIND

Termín predloženia správy o činnosti bezpečnostnej služby (ďalej len „správa“) za uplynulý kalendárny rok je 31. január. To znamená, že správa musí byť najneskôr v tento deň doručená na adresu:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Prezídium Policajného zboru
úrad súkromných bezpečnostných služieb
Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Táto povinnosť sa vzťahuje na prevádzkovateľov strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva vrátane držiteľov licencií na prevádzkovanie vlastnej ochrany. Oneskorené preloženie správy o činnosti bezpečnostnej služby alebo absencia jej náležitostí je dôvodom na uloženie sankcie za správy delikt podľa zákona o súkromnej bezpečnosti..

Podľa § 39 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov prevádzkovateľ je povinný do 31. januára kalendárneho roka predložiť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky písomnú

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky sprístupnilo manuál k vypracovaniu správy, ktorý si môžete stiahnuť TU.